2% daň

Venujte nám 2% z dane

ZBIERKA V TESCO 2023

Milí priatelia,

PF´2023

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

XXI. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XXI. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2021-006832

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2021-006832 dňa 14.01.2021, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah