XXXIII. Rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých 2024

28. - 9.8.2024 penzión ANESIS, Turčianske Teplice

O podujatí

Táto akcia prebieha v lete a trvá 2 týždne. Hlavným cieľom je rehabilitácia a posilnenie pohybového aparátu, vrátane špecializovanej individuálnej fyzioterapie u dospelých pacientov, ktorí často trpia hemofilickou artropatiou. Prvýkrát sa rehabilitačný pobyt pre dospelých pacientov konal v roku 1993 v Turčianskych Tepliciach. Odvtedy sa koná každoročne  Ubytovanie a stravovanie bolo v rokoch 1993-1998 v zariadení Domova mládeže Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach.  V nasledujúcich rokoch boli pacienti ubytovaní v hoteloch Turiec a Lesník v Turčianskych Tepliciach. Aktuálne sa pobyt koná v penzióne Anesis v Turčianskych Tepliciach. V minulosti bola na rehabilitáciu využívaná spolupráca s Kúpeľmi Turčianske Teplice, v súčasnosti sú fyzioterapeuti prítomní priamo na pobyte. Taktiež aktuálne prebieha spolupráca s Katedrou fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, kedy študenti 2.ročníka môžu v pobyte absolvovať letnú prax pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov. Skupinová rehabilitácia prebieha vo vode, kedy využívame spoluprácu s Aquaparkom v Turčianskych Tepliciach a individuálna rehabilitácia na suchu v penzióne Anesis, kde je pre tento účel vyčlenená samostatná miestnosť. Okrem intenzívnej rehabilitácie je pobyt aj obľúbenou spoločenskou udalosťou a teší sa medzi pacientmi veľkej obľube.  

Pokyny

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   28.7. – 9.8.2024
Pobyt na prvý týždeň:   28.7. – 3.8.2024
Pobyt na druhý týždeň:   3.8. – 9.8.2024

Prihlasovanie do 15.6.2024

Poplatky:

140 € – pre člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením / pobyt – 2 týždne
650 € – ostatní / pobyt – 2 týždne
70 € – pre člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením / pobyt – 1 týždeň
325 € – ostatní / pobyt – 1 týždeň

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 30.6.2024

VÚB – IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ – uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička – dospelí

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   RNDr. Mariana Krkošová 
Telefón:   0903 695 212
e-mail:   krkosova.mar@gmail.com

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  1. SHZ môže v odôvodnených a  závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno – rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 15.6.2024) nebude žiadosť o odpustenie poplatku akceptovaná.
  2. Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2024 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt. Pre rok 2024 je členský poplatok minimálne 10,00 €. V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko.

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a zaplatili ste poplatok a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

V poznámke prihlášky uveďte, či sa prihlasujete na oba týždne pobytu alebo len na jeden týždeň (konkretizujte prvý alebo druhý týždeň).

Prihláška na podujatie

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa zaväzujete zúčastniť pobytu s nástupom uvedeným v prihláške (príchod aj odchod) a zaplatením poplatku za pobyt na účet SHZ do 30.6.2024.

V prípade, že nenastúpite v stanovenom čase, súhlasíte so storno poplatkom.

Storno poplatok predstavuje 100 % sumy účtovanej poskytovateľom ubytovania.

V prípade nezaplatenia poplatku za pobyt do 30.6.2024 bude SHZ považovať Vašu prihlášku za neplatnú.

Storno poplatok môže Republikový výbor SHZ odpustiť za podmienok:

1. na základe potvrdenia vystaveného hematológom, ktoré poukazuje na nevhodný zdravotný stav, ktorý účastníkovi zabraňuje nastúpiť na pobyt,

2. po individuálnom posúdení, na základe žiadosti účastníka, ktorý na pobyt nenastúpil.

Ak vypočítaný a oznámený storno poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, nemáte nárok sa zúčastňovať ďalších aktivít SHZ určených pre členov SHZ, až do doby uhradenia storno poplatku.

V prípade požiadania organizátorom jesenného pobytu, súhlasíte s predložením lekárskej dokumentácie o type a závažnosti vrodeného krvácavého ochorenia.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE