SHZ plus, n.o.

SHZ plus n.o. vzniklo koncom roka 2007 s cieľom skvalitnenia a rozšírenia činnosti pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením.

Jedným z hlavných cieľov neziskovej organizácie je zlepšiť rehabilitáciu u osôb s vrodeným krvácavým ochorením vybudovaním a prevádzkovaním Rehabilitačného centra v Turčianskych Tepliciach.

Prvým krokom pre splnenie tohto cieľa  bol vznik neziskovej organizácie, ktorá ako oprávnený subjekt by sa mohla uchádzať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov na vybudovanie takéhoto zariadenia, ktorý by poskytoval celoročné služby pre členov zakladateľa (Slovenského hemofilického združenia) s cieľom zlepšiť pohybovú schopnosť a zlepšiť fyzickú kondíciu týchto osôb. Voľné kapacity objektu je nezisková organizácia ochotná poskytnúť iným organizáciám podobného typu a zamerania, s ktorými už predbežne rokovala.

Názov, sídlo a zakladateľ SHZ plus n.o.

Názov neziskovej organizácie

SHZ plus n.o.

Skrátený názov

SHZ

Sídlo neziskovej organizácie

Palíárikova 34
052 01 Spišská Nová Ves

Zakladateľ neziskovej organizácie

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 22665226
DIČ: 2020799088
Reg. na MV SR pod č. VVS/1-900/90-63-5
Zastúpená Ing. Jaroslavom Janovcom, predsedom Slovenského hemofilického združenia

IČO

35582961

DIČ

2022489634

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia SHZ plus n.o. bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

a)presadzovanie zlepšenia liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia zdravotne a telesne postihnutej skupiny obyvateľstva,
b)poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
c)vykonávanie sociálnej prevencie, vybranej činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálneho poradenstva občanom bez úhrad,
d)tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
e)ochranu ľudských práv a slobôd,
f) spoluprácu a výmenu skúseností s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr,
g) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry zdravotne a telesne postihnutej skupiny obyvateľstva,
h)tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
i)poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a to najmä zriaďovaním a prevádzkovaním chránených dielní a chránených pracovných miest, kúpou nehnuteľností, technologických zariadení a strojov určených na tieto účely,
j) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu hlavne pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
k) vydávanie periodických a neperiodických publikácii pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
l)organizovanie rekondično – rehabilitačných táborov a pobytov pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
m) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí hlavne pre zdravotne a telesne postihnuté skupiny občanov,
n)prezentačnú a publikačnú činnosť,
o)vykonávanie ďalšej činnosti pre prospech zdravotne a telesne postihnutej skupiny občanov.

Orgány SHZ plus n.o.

Orgánmi SHZ plus n.o. sú:

a) Správna rada
b) Riaditeľ
c) Dozorná rada

Funkčné obdobie orgánov SHZ plus n.o. je štvorročné.

Zloženie orgánov SHZ plus n.o.

Správna rada:    
Ing. Vladimír Minčev
Peter Bíreš
Marián Trebichalský

Riaditeľ:
Ing. Jaroslav Janovec

Dozorná rada:   
Ing. Marek Gura
Jana Jánošíková – Budáčová
Terézia Zimulová             

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE