Partnerské organizácie

World Federation of Hemophilia

Členom tejto organizácie sme od augusta 1990 (14.-19.8.1990), kedy sme boli na XIX. kongrese WFH vo Washingtone v USA prijatý spolu s Českým hemofilickým zväzom za riadneho člena ako Česko-Slovenská hemofilická federácia.

Po rozdelení bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky nástupníckou organizáciou v členstve bol Český hemofilický zväz. SHZ bolo prijaté za riadneho člena formálne, ale oficiálne 27.4.1994 na XXII. Valnom zhromaždení WFH počas XXI. kongresa WFH v Mexico City v Mexiku konaného 24.-29.4.1994.

Od prijatia sa SHZ aktívne zapája do činností WFH. Prezident WFH Brian O’Mahony navštívil našu krajinu v dňoch 4.1.-6.1.1996 pri príležitosti odovzdávania ceny najlepšej dvojice roka 1994 v tzv. Twinning programe (dvojičkovom programe). WFH ocenila Národné hemofilické centrum v Bratislave s NHC v Tel Hashomery v Izraeli. Výbor WFH rozhodol, že najvýznamnejšou prácou a najvýznamnejším príkladom úspechu spomenutého programu v jeho úvodnom roku 1994 bola spolupráca medzi hemofilickými liečebnými centrami v Tel Hashomery a Bratislave, preto sa rozhodol udeliť prvé každoročné ocenenie pre Dvojicu roka pre uvedené NHC. Ceny prevzala Doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. a Prof. Uri Martinowitz. Bližšie informácie nájdete na stránku WFH: www.wfh.org

European Haemophilia Consortium

Členom tejto organizácie sme od samotného vzniku SHZ od roku 1990. Každoročne sa zúčastňujeme kongresov poriadaných EHC a aktívne sa zapájame do jej štruktúr a činností. 

Viac informácii o tejto organizácii a jej činnosti si môžete prečítať na: www.ehc.eu

Slovenská humanitná rada

Slovenská humanitná rada (SHR) pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

Slovenská humanitná rada na Slovensku

Je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje.

Slovenské hemofilické združenie je riadnou členskou organizáciou od jej samotného vzniku. Viceprezidentom Slovenskej humanitnej rady je člen SHZ Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc. a predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec je členom grantovej komisie.

Podrobnejšie sa o činnosti a aktivitách SHR dozviete na jej stránke: www.shr.sk.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia: hluchoslepých, chronicky, mentálne, psychicky, sluchovo, telesne, zrakovo, ale aj ďalších.

Vznikla 20. novembra 2003 v rámci projektu  Európskeho fóra zdravotného postihnutia financovaného Európskou úniou v súvislosti s prijatím nových 10 členských štátov do Európskej únie.

Členstvo organizácií v NROZP v SR je založené na vzájomnej spolupráci pri presadzovaní lepších životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Podmienky spolupráce členských organizácií sú bližšie špecifikované v stanovách NROZP v SR a v zmluve o súčinnosti.

NROZP v SR vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (Europen Disability Forum – EDF) a čestným členom Inclusion Scotland.

Slovenské hemofilické združenie je riadnou členskou organizáciou od jej samotného vzniku. Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec je členom predsedníctva a výkonného výboru NROZP v SR a aktívne sa zapája do jej činnosti.

Podrobnejšie sa o činnosti NROZP v SR dozviete na jej stránke: www.nrozp.sk.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE