Stanovy

Stanovy

SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1.
Názov združenia a sídlo

1.Názov občianskeho združenia je Slovenské hemofilické združenie. Oficiálna skratka názvu je SHZ. Oficiálny názov združenia v angličtine je Slovak Hemophilia Society.
2.Sídlom združenia je Klinika hematológie a transfuziológie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava.

Článok 2.

1.Slovenské hemofilické združenie (ďalej SHZ) je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania. VKCH znamená vrodené krvácavé ochorenie.
2.SHZ pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Článok 3.
Pôsobnosť a právna forma

1.SHZ pôsobí a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Je založené na dobu neurčitú.
2.SHZ je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. časť

POSLANIE A CIELE ČINNOSTI

Článok 1.

Poslaním SHZ je hlavne hájiť záujmy a potreby občanov s VKCH na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že:

a)presadzuje zlepšenie liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia pacientov,
b)dbá v rámci svojich možností, aby liečba osôb s VKCH bola bezpečná, kvalitná a v dostatočnom množstve,
c)sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s VKCH,
d)  v spolupráci s odborníkmi zaisťuje zdravotnícku osvetu,
e) spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr,
f) vykonáva sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) občanom bez úhrad,
g)vykonáva sociálnu rehabilitáciu a poskytuje sociálne služby, sociálnu starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby a ďalšie služby pre občanov so zdravotným postihnutím na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu v zmysle platných právnych predpisov,
h)vykonáva programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
i)organizuje rekondičné, rehabilitačné a integračné pobyty pre občanov so zdravotným postihnutím s VKCH,
j)organizuje vzdelávacie aktivity a odovzdáva praktické skúsenosti v oblasti problematiky ťažkého zdravotného postihnutia a VKCH,
j)organizuje vzdelávacie aktivity a odovzdáva praktické skúsenosti v oblasti problematiky ťažkého zdravotného postihnutia a VKCH,
k)zabezpečuje vzdelávanie a zvýšenie odbornej úrovne lekárov a iných odborných pracovníkov v oblasti VKCH,
l)iniciuje zriaďovanie chránených pracovísk, chránených dielní, chráneného bývania, zariadení podporovaného bývania, denných stacionárov, rehabilitačných stredísk a podobných sociálnych zariadení a služieb pre občanov so zdravotným postihnutím. S týmto zameraním zriaďuje aj vlastné zariadenia,
m)spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí,
n)vyvíja ďalšiu činnosť v záujme členov,
o) vydáva pre členov informačného spravodajcu,
p) propaguje darcovstvo krvi.

III. časť

ČLENSTVO

Článok 1.

Vznik členstva

1.  Členom SHZ sa môže stať – každý občan s VKCH
 – rodič dieťaťa s VKCH
 – iný rodinný príslušník, priateľ a priaznivec osôb s VKCH
 – lekár, či pracovník na úseku starostlivosti o osoby s VKCH,
 – ktorákoľvek osoba, ak sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SHZ a súhlasí s jeho stanovami.
2.  Členom sa nemôže stať osobaktorá bola za posledné dva roky vylúčená zo SHZ za hrubé porušenie alebo sústavné porušovanie stanov SHZ, príp. za činnosť, ktorá poškodzovala dobré meno SHZ,
 ktorá vykonávala za posledné dva roky činnosť v rozpore s poslaním a cieľmi SHZ a poškodzujúce dobré meno SHZ.
3. Členstvo vzniká na základe vlastnej vôle o vstup do SHZ vyplnením prihlášky a schválením prihlášky Rozšíreným výborom SHZ.

Článok 2.

Zánik členstva

1.  Členstvo v SHZ môže zaniknúť:

 a)rozhodnutím člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SHZ Republikovému výboru SHZ na adresu sídla SHZ,
 b) úmrtím člena,
 c) vylúčením člena – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rozšíreného výboru SHZ o vylúčení.
 Dôvodom pre vylúčenie zo SHZ môže byť: hrubé, alebo sústavné porušenie stanov SHZ,
  dvojročné neplatenie členského príspevku,
  činnosť, ktorá poškodzuje dobré meno SHZ.
2.Zánikom členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky medzi členom a SHZ.

  
IV. časť

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Článok 1.

Práva členov

Každý člen má právo:

1. zúčastňovať sa a podieľať na činnosti, rozhodovaní a rozvoji SHZ podľa svojich schopností a možností,
2. predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti SHZ,
3.voliť a byť volený do orgánov SHZ všetkých stupňov po dovŕšení 18. roku,
4.zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SHZ a vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom,
5. využívať výhody, ktoré SHZ členom poskytuje,
6. žiadať SHZ o pomoc pri presadzovaní svojich požiadaviek v oblasti sociálnej, zdravotnej i spoločenskej.

Článok 2.

Povinnosti členov

Člen SHZ je povinný:

1. konať v súlade s poslaním a cieľmi SHZ,
2.dodržiavať stanovy a interné predpisy SHZ,
3.zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia SHZ a tých orgánov a komisií, ktorých je členom,
4.aktívne sa podieľať podľa svojich možností na skvalitňovaní činnosti SHZ,
5. platiť členské príspevky,
6. dodržiavať platné uznesenia SHZ.

V. časť

ORGÁNY ZDRUŽENIA, SPÔSOB ICH USTANOVOVANIA, URČENIE ORGÁNOV A FUKCIONÁROV OPRAVNENÝCH KONAŤ V MENE ZDRUŽENIA

Článok 1.

1. SHZ, má svoje orgány budované na územnom princípe. Všetky orgány SHZ sú volené zdola nahor a v ich práci sa uplatňujú zásady kolektívneho rozhodovania pri zachovaní zodpovednosti jednotlivca.
2. Volebné obdobie všetkých orgánov SHZ je štvorročné.

Článok 2.

Organizačná štruktúra SHZ je nasledovná: – a)Valné zhromaždenie SHZ (ďalej len VZ SHZ)
 – b)Republikový výbor SHZ (ďalej len RepV SHZ)
 – c)Revízna komisia SHZ (ďalej len RK SHZ)
 – d)Rozšírený výbor SHZ (ďalej len RV SHZ)
 – e)Regionálne skupiny SHZ (ďalej len RegS SHZ)

Poradným orgánom SHZ sú Odborné sekcie SHZ.

Článok 3.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHZ

1.VZ SHZ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom SHZ. Zúčastňujú sa ho všetci členovia SHZ starší ako 18 rokov.
2.VZ SHZ zvoláva RepV SHZ jedenkrát za rok zverejnením oznamu na webovom sídle SHZ (www.shz.sk) a oznámením termínu konania schôdze v Hemofilickom spravodajcovi, ktorý SHZ vydáva.
3. Mimoriadne VZ SHZ zvoláva RepV SHZ na žiadosť dvoch tretín členov RV SHZ, alebo z rozhodnutia RepV SHZ, alebo RK SHZ. Ak RepV SHZ nezvolá mimoriadne VZ SHZ na žiadosť 2/3 členov RV SHZ alebo RK SHZ ani v lehote 3 mesiacov od doručenia žiadosti, môže VZ SHZ zvolať ktorýkoľvek člen RV SHZ alebo RK SHZ s tým, že takto zvolanému VZ SHZ predsedá zvolávajúci člen RV SHZ alebo RK SHZ do zvolenia predsedu mimoriadneho VZ SHZ.
4.Valné zhromaždenie SHZ prerokováva a schvaľuje:
 a)správu RepV SHZ o činnosti a hospodárení SHZ od posledného VZ SHZ a správu RK SHZ,
 b) stanovy SHZ a ich zmeny,
 c)vytyčuje hlavné úlohy SHZ a rozpočet na ďalšie obdobie,
 d)schvaľuje účtovnú závierku SHZ.
5.VZ SHZ volí a odvoláva:
 a)členov Republikového výboru SHZ,
 b)predsedu RepV SHZ, podpredsedu RepV SHZ a tajomníka RepV SHZ,
 c)členov Revíznej komisie SHZ a predsedu Revíznej komisie SHZ.
6.VZ SHZ rozhoduje o zániku SHZ, prípadnom následníctve, vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.
7.VZ SHZ je uznášaniaschopné s počtom prítomných členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem rozhodnutia o zániku SHZ, zlúčení, na ktorom sa musí uzniesť dvojtretinová väčšina všetkých (nielen prítomných) členov SHZ.

Článok 4.

REPUBLIKOVÝ VÝBOR SHZ

1.RepV SHZ riadi a zabezpečuje činnosť SHZ medzi Valnými zhromaždeniami SHZ.
2.RepV SHZ je päťčlenný, delegovaný na úrovni RegS SHZ.
3.Pracuje v zložení predseda, podpredseda, tajomník a 2-ja členovia RepV SHZ.
4. Členstvo v RepV SHZ je nezlučiteľné s výkonom funkcie v RK SHZ.
5.V prípade odstúpenia člena RepV SHZ nahrádza ho náhradník RepV SHZ. V prípade odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) podpredsedu alebo tajomníka RepV SHZ predseda RepV SHZ poverí niektorého z členov RepV SHZ vykonávaním funkcie do najbližšieho VZ SHZ. V prípade odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) predsedu RepV SHZ preberá právomoci a zodpovednosť funkcie predsedu RepV SHZ do najbližšieho VZ SHZ člen RepV SHZ, ktorého poverí RepV SHZ.
6.RepV SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda RepV SHZ, alebo iný člen RepV SHZ poverený RepV SHZ.
7.Štatutárnym zástupcom SHZ je predseda RepV SHZ.
8.RepV SHZ je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda RepV SHZ rozhodujúci hlas.

Článok 5.

REVÍZNA KOMISIA SHZ

1.RK SHZ vykonáva revíznu činnosť v rámci SHZ, s dôrazom na kontrolu a dodržiavanie hospodárskej a finančnej disciplíny SHZ a využívania majetku SHZ v kontexte napĺňania cieľov a poslania SHZ.
2.RK SHZ má troch členov.
3. Kandidátku predkladá Valnému zhromaždeniu SHZ RV SHZ. Predseda je volený spomedzi členov RK SHZ Valným zhromaždením SHZ.
4.RK SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie jej predseda alebo iný člen RK SHZ poverený RK SHZ.
5.RK SHZ pracuje podľa všeobecne platných právnych noriem a interných noriem SHZ.
6.RK SHZ má právo nahliadnuť do ekonomickej agendy SHZ a vyžiadať si od jednotlivých organizačných orgánov SHZ všetky potrebné doklady pre výkon svojej činnosti.
7. RK SHZ zodpovedá za svoju činnosť VZ SHZ, ktorému predkladá správu o svojej činnosti a zisteniach. Priebežne informuje o svojej činnosti RepV SHZ. V prípade potreby požaduje nápravu daného stavu, alebo odstránenie zistených nedostatkov.
8. RK SHZ má možnosť zvolať mimoriadne VZ SHZ. Povinnosť zvolať má v prípade žiadosti 2/3 členov SHZ.
9. RK SHZ je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov má predseda RK SHZ rozhodujúci hlas.

Článok 6.

ROZŠÍRENÝ VÝBOR SHZ

1.RV SHZ má 12 členov a pozostáva z členov RepV SHZ, predsedov a podpredsedov RegS SHZ a predsedu RK SHZ.
2.RV SHZ sa schádza minimálne dvakrát za rok. Jej zasadnutie zvoláva a jej rokovanie vedie predseda RepV SHZ.
3.RV SHZ schvaľuje Organizačný poriadok SHZ, Rokovací poriadok SHZ a iné dôležité dokumenty a predpisy týkajúce sa SHZ, ich zmeny a doplnky.
4.RV SHZ je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov má predseda RepV SHZ rozhodujúci hlas. Na schválenie Organizačného poriadku SHZ, Rokovacieho poriadku SHZ, Štatútu RepV SHZ a na schválenie ich zmien je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov RV SHZ.

Článok 7.

REGIONÁLNE SKUPINY SHZ

1.SHZ má štyri RegS SHZ:– Západoslovenská
  – Stredoslovenská
  – Východoslovenská
2.RegS SHZ sa schádzajú podľa potreby a volia si svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Zasadnutie RegS SHZ zvoláva predseda RepV SHZ alebo predseda RegS SHZ.
3.Každá RegS SHZ si volí dvoch kandidátov za člena RepV SHZ na obdobie štyroch rokov.

Článok 8.

ODBORNÉ SEKCIE SHZ

1.Odborné sekcie SHZ sú poradným orgánom Republikového výboru SHZ.
2.V rokovaniach zastupuje Odbornú sekciu SHZ predseda sekcie, prípadne iný člen sekcie poverený jej predsedom.
3.Členov jednotlivých sekcií a ich predsedu volí RV SHZ. Kandidátku predkladá RepV SHZ.

VI. časť

ZÁSADY HOSPODÁRENIA, FINANČNÉ PROSTRIEDKY A MAJETOK SHZ

Článok 1.

1.Majetok SHZ slúži ku krytiu potrieb spojených s jeho činnosťou. Je vo vlastníctve celej organizácie.
2.Majetok SHZ tvoria finančné a hmotné prostriedky získané:
 a)z členských príspevkov členov SHZ, ktorých výšku určí RV SHZ,
 b) z dotácií, príspevkov, grantov a darov od právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky a zahraničia,
 c)z výnosov z majetku,
 d)z výnosov z lotérií a iných povolených hier,
 e)z výnosov z povolených verejných zbierok,
 f)z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, športových a iných podujatí,
 g)z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a miest a z účelových fondov,
 h)z príjmov dedičstva,
 i)z podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy,
 j)z výnosov z iných poskytovaných služieb.

Článok 2.

1.Členovia SHZ a jeho orgány majú povinnosť zaobchádzať so spoločným majetkom hospodárne, využívať ho podľa určeného účelu a starať sa o jeho riadnu a včasnú ochranu.

Článok 3.

1.Hospodárenie SHZ s finančnými prostriedkami a majetkom sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi pre občianske združenia.

VII. časť

ZÁNIK SHZ

Článok 1.

1.SHZ zaniká, ak o tom rozhodne najvyšší orgán, Valné zhromaždenie SHZ, dvojtretinou väčšinou hlasov všetkých členov.

Článok 2.

Pri zániku SHZ sa vykonáva majetkové vysporiadanie. V prípade potreby a zostatku majetku likvidáciu vykonáva likvidátor ustanovená Valným zhromaždením SHZ. Po skončení likvidácie oznámi likvidátor zánik SHZ Ministerstvu vnútra SR.

VIII. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

Štatutárnym zástupcom s právom podpisu pri právnom úkone za SHZ je predseda Republikového výboru SHZ.

Článok 2.

Právo výkladu stanov a ostatných vnútorných predpisov SHZ prináleží Rozšírenému výboru SHZ.

Článok 3.

Spory medzi orgánmi alebo členmi rieši Rozšírený výbor SHZ.

Článok 4.

Doteraz zvolené orgány SHZ dokončia svoju pôsobnosť v štruktúre a počte členov podľa doterajších predpisov.

Článok 5.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením Valným zhromaždením SHZ a účinnosť dňom vzatia na vedomie ich znenia zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ich schválením na Valnom zhromaždení SHZ v Turčianskych Tepliciach 13. augusta 2016 sa zároveň ruší platnosť predchádzajúcich Stanov SHZ pod číslom VVS/1-900/90-63-5.

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 23.09.2016, číslo spisu: VVS/1-900/90-63-6.

Stiahnite si súbor

Stanovy_SHZ_2016.pdf

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE