Vecné sponzorstvo

Slovenské hemofilické združenie k svojej činnosti potrebuje celý rad vecí. Podporiť nás môžete napríklad:

  • kancelárskym materiálom,
  • vecnými darmi pre deti – účastníkov rehabilitačných táborov, tak aby deti s radosťou dlho spomínali na krásne chvíle strávené v tábore,
  • vecnými darmi, ktoré pomôžu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením
  • a pod.

O poskytnutí daru vám vždy vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru.

Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných, prípadne tlačových správach. Plne však rešpektujeme vaše právo darcu zostať v anonymite. Finančné údaje sú overované nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou účtovnej závierky a odráža aktuálnu finančnú situáciu a stav hospodárenia našej organizácie za príslušné obdobie.

Ak nám zanecháte kontaktné údaje, budeme vás pravidelne informovať o nakladaní s vami darovanými prostriedkami ako aj o našich aktivitách.

V prípade potreby prikladáme návrh sponzorskej zmluvy:

Stiahnite si súbor

Rozhodnutie-MV-SR-2024.pdf

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE