2% daň

Venujte nám 2% z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít, t.j. aj pre Slovenské hemofilické združenie.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie – Slovenského hemofilického združenia.

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% (3%) z vašej dane Slovenskému hemofilickému združeniu. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% (3%) z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie Slovenskému hemofilickému združeniu.

Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou – hemofíliou.

Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri narodení nedali do vienka zdravie.

Venujte nám 2% z dane

Umožníte nám zorganizovať rehabilitačno – rekondičné tábory pre detí a dospelých, a tým im aspoň na chvíľu zabudnúť na zdravotné problémy. Aj oni chcú žiť plnohodnotný život a nielen prežívať dni a noci plné bolesti a utrpenia.

Aj vďaka vám sa nám podarí priniesť úsmev na tvár detí a aspoň trocha im uľahčiť ich neľahký život a možno aj splniť ich menšie a tajné sny. Vďaka vašim 2% umožníte zlepšiť hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácaní do kĺbov a svalov. Týmto sa snažíme aspoň čiastočne zabrániť invalidite a imobilite týchto ľudí.

Ak ste zamestnanec:

Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII: vyznačte: „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona)„. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2024

Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2%, resp. 3% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech Slovenského hemofilického združenia, musí to však byť minimálne 3 EUR.

Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Slovenského hemofilického združenia – prijímateľa vašich 2% (3%) z dane sú už vo vyhlásení uvedené v tlačivách nižšie. Číslo účtu SHZ nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi.

2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prospech prijímateľa (Slovenského hemofilického združenia), ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prospech prijímateľa (Slovenského hemofilického združenia), ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska (nerozhoduje teda adresa zamestnávateľa, ale adresa trvalého pobytu zamestnanca). Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% (3%) z vašej zaplatenej dane v prospech Slovenského hemofilického združenia.

Zhrnutie:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (Slovenského hemofilického združenia) poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o Slovenskom hemofilickom združení napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Slovenskému hemofilickému združeniu.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024  2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2023
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava !!!

Dôležité termíny:

 • 15. február 2024 – zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • 30. apríla 2024 – zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

Ak ste fyzická osoba a podávate daňové priznanie:

Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2024 k dani z príjmov za rok 2023, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2023 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% (3%) z dane a v riadku 83 ich zapíšete. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Slovenského hemofilického združenia. Poukázať môžete aj menej ako 2% (3%), minimálne to však musí byť 3 EUR. Ďalej do riadku 84 zaznačte údaje o prijímateľovi:

Identifikačné údaje Slovenského hemofilického združenia – prijímateľa vašich 2% z dane:

 • IČO: 22665226
 • Obchodné meno (názov): Slovenské hemofilické združenie

Tento oddiel je potrebné aj podpísať vedľa riadku 83. Ak spĺňate podmienky na poukázanie 3% z dane označte to „x“ v kolónke naľavo od podpisu. Číslo účtu Slovenského hemofilického združenia nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% (3%) z dane a v riadku 151 ich zapíšete. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Slovenského hemofilického združenia. Poukázať môžete aj menej ako 2% (3%), minimálne to však musí byť 3 EUR. Ďalej do riadku 152 zaznačte údaje o prijímateľovi:

Identifikačné údaje Slovenského hemofilického združenia – prijímateľa vašich 2% z dane:

 • IČO: 22665226
 • Obchodné meno (názov): Slovenské hemofilické združenie

Tento oddiel je potrebné aj podpísať vedľa riadku 151. Ak spĺňate podmienky na poukázanie 3% z dane označte to „x“ v kolónke naľavo od podpisu.

Číslo účtu Slovenského hemofilického združenia nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi.

Najneskôr do 2. apríla 2024 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Slovenského hemofilického združenia.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo.

Zhrnutie:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (Slovenské hemofilické združenie) poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa – Slovenské hemofilické združenie. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:
  • IČO: 22665226
  • Obchodné meno (názov): Slovenské hemofilické združenie
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Slovenského hemofilického združenia.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024  2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava !!!

Ak ste právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 2% zo svojich daní len v prípade, že sami z vlastných peňazí darovali sumu, ktorá sa rovná aspoň pol percentu (0,5% – aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľ) ich daňovej povinnosti. V opačnom prípade môžu rozhodnúť len o 1,0 % svojich daní.

Aby firma mohla niekomu poukázať celé 2%, postačí, ak 0,5% daruje do termínu podania daňového priznania, teda do 31. marca 2024.

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2023 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1,0%) – VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Vypočítajte si vaše 2% (1,0%) z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Slovenského hemofilického združenia. Poukázať 2% (1,0%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 EUR pre jedného prijímateľa.

POZOR:

1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 4.

2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2 a 3

Ďalej do riadku Údaje o prijímateľovi zaznačte:

Identifikačné údaje Slovenského hemofilického združenia – prijímateľa vašich 2% z dane:

 • IČO: 22665226
 • Obchodné meno alebo názov: Slovenské hemofilické združenie

Tento oddiel je potrebné aj podpísať štatutárnym orgánom daňovníka alebo právneho zástupcu a urobiť odtlačok pečiatky daňovníka hneď na začiatku kolónky – údaje o prijímateľovi.

Číslo účtu Slovenského hemofilického združenia nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (1,0%) prijímateľovi.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Slovenského hemofilického združenia.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (1,0%) z dane žiadne iné tlačivo, ani samostatné Vyhlásenie pre právnické osoby.

Zhrnutie:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a)   Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi – Slovenskému hemofilickému združeniu), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónku 1 a 4.

b)   Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi – Slovenskému hemofilickému združeniu), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2 a 3. 

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa – Slovenského hemofilického združenia.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:
 • IČO:   22665226
 • Obchodné meno alebo názov:   Slovenské hemofilické združenie
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania elektronicky na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov, t.j. aj Slovenské hemofilické združenie.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava !!!

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch nám venovali 2%.

Pevne veríme, že nám pomôžete aj tohto roku a venujete 2% z dane!

ĎAKUJEME!

Sme tu preto, aby sme pomohli a snažili sa zlepšiť život ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením.

Pridajte sa k nám!

Časové lehoty k mechanizmu poukázania 2% z dane 2023:

 • do 15. februára 2024 – doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane,
 • do 02. apríla 2024 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzických osôb), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania,
 • do 30. apríla 2024 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane na Daňový úrad podľa svojho bydliska).

AKO SME POUŽILI 2% V UPLYNULÝCH ROKOCH:

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE