Verejné finančné zbierky

Slovenské hemofilické združenie pre svoju rozsiahlu činnosť potrebuje finančné prostriedky, bez ktorých by nemohlo vykonávať v takom širokom rozsahu.

Na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne požiada Ministerstvo vnútra SR o registráciu zbierky.

Verejné finančné zbierky sa konajú pri príležitosti Svetového dňa hemofílie za účelom zbierania finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu rehabilitačno – rekondičných pobytov pre hemofilikov spojenú so vzdelávaním, na podporu programov prevencie, liečby vrodených krvácavých ochorení, poradenskej, psychosociálnej pomoci, na vybudovanie rehabilitačného centra organizácie a na podporu činnosti pacientom s vrodeným krvácavým ochorením a ich rodinám na území Slovenskej republiky.

Verejná zbierka sa koná na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na skvalitnenie života hemofilikov.

Verejná zbierka je zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky:
000-2024-020441.

Overenie v registri verejných zbierok po zadaní čísla zbierky:  TU

1. Verejná finančná zbierka sa bude vykonávať na celom území Slovenskej republiky od 12. februára 2024 do 31. decembra 2024.

2. Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky číslo  SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., ktoré boli získané vykonávaním zbierky:

a.zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 12. februára 2024 do 31. decembra 2024,
b.zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 od 1. marca 2024 do 31. decembra 2024; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
c.zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 12. februára 2024 do 31. decembra 2024; občianske združenie otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do stacionárnych pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na osobitný účet,
d.zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 14. marca 2024 do 27. marca 2024; občianske združenie otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do prenosných pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na osobitný účet,

Aktuálne rozhodnutie na vykonávanie verejnej finančnej zbierky na Slovensku pre rok 2024:

Stiahnite si súbor

Rozhodnutie-MV-SR-2024.pdf

Vyúčtovania zbierok z minulých rokov:

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE