XXXIII. Letný rehabilitačný tábor detí 2024

10. - 17.8.2024 Chata Lubetha, Ľubietová 50€

O podujatí

Letný tábor pre deti realizujeme každoročne od roku 1992. Hlavnou myšlienkou bolo ponúknuť deťom s vrodenými poruchami zrážania krvi pocit letného tábora, pretože zo zdravotných dôvodov bolo v minulosti pre deti takmer nemožné zúčastniť sa letných táborov pre zdravé deti. Významným benefitom je, že deti môžu spoznať svojich rovesníkov s rovnakým ochorením, čo im významne pomáha svoje ochorenie zvládať. Letný tábor prebieha veľmi podobne ako iné letné tábory. Pre deti je vždy pripravený bohatý animačný program, výlety, kúpanie v bazéne, opekačka a iné zaujímavé aktivity. Odlišnosťou od iných letných táborov je, že sa tu náš zdravotný personál deťom individuálne venuje v zdokonaľovaní sa vo vnútrožilovej aplikácii liečby sebe samému, čo je základným predpokladom samostatného pacienta. Deti v tábore taktiež podstupujú skupinovú a individuálnu rehabilitáciu. Náš detský tábor začínal, podobne ako pobyt pre dospelých na Domova mládeže Strednej odbornej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Neskôr sme sa presunuli v rámci okresu Turčianske Teplice na hotel Bartoška na horskom prechode Šturec v katastri obce Čremošné. Aktuálne sa letný tábor pre deti koná na chate Lubetha v obci Ľubietová pri horách pri Banskej Bystrici. Od roku 2022 trvá letný tábor detí 1 týždeň.  

Pokyny

Táborníci budú ubytovaní na Chate Lubetha ( Chata Lubetha, 976 55 Ľubietová, www.chatalubetha.sk ). Strava zahŕňa raňajky, desiatu, obed, večeru, olovrant, II. večeru a celodenný pitný režim. Lekári sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti, ako sa riedi a podáva koncentrát koagulačného faktora. Fyzioterapeuti sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Opäť sa môžete tešiť na cvičenie vo vode, kúpalisko, výlety, táborák, opekanie, a iné aktivity, ktoré Vás zabavia.

Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s…..

Prihlasovanie do 15.6.2024

Poplatky:

50 € – pre každého detského účastníka – člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením / pobyt
240 € – pre iné zdravé dieťa, napr. súrodenec (ak budú voľné kapacity)

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 30.6.2024

VÚB – IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ – uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička – deti

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   Ing. Marek Ottinger
Telefón:   0915 752 203, e-mail:   ottinger.marek@gmail.com

Prihláška na podujatie

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa zaväzujete zúčastniť pobytu s nástupom uvedeným v prihláške (príchod aj odchod) a zaplatením poplatku za pobyt na účet SHZ do 30.6.2024.

V prípade, že nenastúpite v stanovenom čase, súhlasíte so storno poplatkom.

Storno poplatok predstavuje 100 % sumy účtovanej poskytovateľom ubytovania.

V prípade nezaplatenia poplatku za pobyt do 30.6.2024 bude SHZ považovať Vašu prihlášku za neplatnú.

Storno poplatok môže Republikový výbor SHZ odpustiť za podmienok:

1. na základe potvrdenia vystaveného hematológom, ktoré poukazuje na nevhodný zdravotný stav, ktorý účastníkovi zabraňuje nastúpiť na pobyt,

2. po individuálnom posúdení, na základe žiadosti účastníka, ktorý na pobyt nenastúpil.

Ak vypočítaný a oznámený storno poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, nemáte nárok sa zúčastňovať ďalších aktivít SHZ určených pre členov SHZ, až do doby uhradenia storno poplatku.

V prípade požiadania organizátorom jesenného pobytu, súhlasíte s predložením lekárskej dokumentácie o type a závažnosti vrodeného krvácavého ochorenia.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE