Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2021-006832 dňa 14.01.2021, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021

Čistý výnos bol v plnej výške použitý na realizáciu rekondično-rehabilitačného pobytu pre detských hemofilikov v roku 2022, čím sa pokryli z časti náklady na realizáciu tohto projektu.

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS:101,76 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:101,76 €

Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky:

 0,00 €
Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky spolu:0,00 €

Čistý výnos verejnej zbierky:

Hrubý výnos verejnej zbierky spolu: 101,76 €
Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky spolu:– 0,00 €
Čistý výnos verejnej zbierky spolu:101,76 €

Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky:

Za ubytovanie a stravu – rehabilitačný pobyt detských hemofilikov
– refundácia časti nákladov:
105,00 €
Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky spolu:105,00 €

Zostatok:

Čistý výnos verejnej zbierky spolu: 101,76 €
Použité finančné prostriedky spolu:– 105,00 €
Zostatok z čistého výnosu spolu:​– 3,24 €

Uvedený zostatok z čistého výnosu v zápornej hodnote deklaruje, že všetky finančné prostriedky zo zbierky boli použité na realizáciu rehabilitačného pobytu organizovaného v roku 2022.

Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE