Genetika

Genetika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá zákonmi dedičnosti v biologickej ríši. Poznatky z genetiky človeka sa v posledných desaťročiach rozšírili do takej miery, že dokázali vysvetliť príčiny veľkého množstva geneticky podmienených ochorení. Medzi takéto patria aj poruchy krvnej zrážanlivosti.

Každý zdravý človek má 23 párov chromozómov, teda spolu 46 chromozómov. Pohlavie človeka je určené párom tzv. pohlavných chromozómov. Ženy majú kombináciu XX, muži XY. Pri vzniku nového života, ktorým sa určuje aj pohlavie plodu, dáva každý z rodičov do zárodku jeden zo svojich pohlavných chromozómov (obr. 1). Matka má „možnosť“ dať len chromozóm X, pretože jej sexuálna genetická výbava je XX. Otec má „možnosti“ dve – buď chromozóm X alebo Y. Chromozóm Y potom určuje vývoj pohlavia k mužskému plodu.

Ostatných 22 párov, čo je 44 chromozómov, sa nazývajú chromozómy autozomálne (telové) a plody tiež dostávajú od svojich rodičov od každého po jednom, aby nakoniec spolu s pohlavnými chromozómami vznikol počet 23 párov = 46 chromozómov. Príčina vrodenej poruchy krvnej zrážanlivosti je v štruktúre (v biochemickom zložení) chromozómov. Môže to byť jednak v porušenej štruktúre pohlavného chromozómu X (hemofília A a B – zníženie produkcie faktorov VIII, resp. IX krvnej zrážanlivosti), alebo v niektorom z ostatných 22 párov chromozómov, ktorá môže spôsobovať nasledovné ochorenia: von Willebrandovu chorobu (zníženie produkcie faktoru VIII + cievna nedostatočnosť) alebo zníženie produkcie iných faktorov normálnej krvnej zrážanlivosti: faktorov I, II, V, VII, X, XI, XII, XIII.

Je teda možné urobiť rozdelenie do 3 skupín, na ochorenia viazané na:

  • pohlavný chromozóm X (hemofília A a B)
  • telový (autozomálny) chromozóm s dominantným (prevládajúcim) vplyvom – von Willebrandova choroba
  • telové (autozomálne) chromozómy s recesívnym, malým vplyvom – poruchy produkcie iných faktorov krvnej zrážanlivosti

Každá z týchto porúch môže u postihnutého pacienta byť spôsobená dvomi genetickými mechanizmami:

  • asi v 30% môže vzniknúť ako úplne nová chyba v biochemickom zložení chromozómu (tzv. mutácia de novo), a potom ju od tohto človeka ďalej môžu dediť podľa zákonov dedičnosti ďalší potomkovia
  • môže byť zdedená od jedného alebo oboch rodičov alebo od predchádzajúcich pokolení (starí rodičia, prastarí rodičia)

Najlepšie je možné vysvetliť genetické zákonitosti v prípade hemofílie typu A alebo B, teda u 1. skupiny (ochorenia viazané na ženský X chromozóm). Oba tieto typy sa vyskytujú v populácii 1 na 10 000 narodených chlapcov, či už vznikli jedným alebo druhým genetickým mechanizmom

Vysvetlenie

  • Muž-hemofilik bude mať so zdravou ženou, ktorá nie je prenášačkou, všetkých chlapcov nepostihnutých hemofíliou, ale všetky dievčatá budú na 100% prenášačky hemofílie
  • Žena-prenášačka bude mať so zdravým mužom nepostihnutým hemofíliou, na 50% chlapcov hemofilikov a na 50% dievčat prenášačiek. Tieto štatistické prepočty na percentá však samozrejme platia na väčší počet detí. Teda nevylučuje to možnosť, že napríklad pri štyroch deťoch, dvaja chlapci budú zdraví a obidve dievčatá prenášačky alebo naopak, dvaja chlapci hemofilici a obidve dievčatá nebudú prenášačky

U 2. skupiny (von Willebrandova choroba) a u 3. skupiny (poruchy produkcie iných faktorov krvnej zrážanlivosti ako faktora VIII) sú genetické možnosti prenosu na potomstvo podstatne zložitejšie.

Všetky bližšie informácie o možnostiach dedičného prenosu Vám ochotne podá každé oddelenie lekárskej genetiky po genetickej konzultácii.

V súčasnosti má medicína k dispozícii veľa možností, aby už vo včasnej tehotnosti zistila pohlavie plodu alebo dokonca zistila, či je chlapec zdravý alebo hemofilik, prípadne dievča prenášačka. Rodina sa potom môže rozhodnúť o ďalšom pokračovaní tehotnosti alebo jej prerušení. V neposlednom rade vývoj a výskum v genetike a medicíne ide míľovými krokmi rapídne dopredu!

Každá z týchto porúch môže u postihnutého pacienta byť spôsobená dvomi genetickými mechanizmami:

  • asi v 30% môže vzniknúť ako úplne nová chyba v biochemickom zložení chromozómu (tzv. mutácia de novo), a potom ju od tohto človeka ďalej môžu dediť podľa zákonov dedičnosti ďalší potomkovia
  • môže byť zdedená od jedného alebo oboch rodičov alebo od predchádzajúcich pokolení (starí rodičia, prastarí rodičia)

Najlepšie je možné vysvetliť genetické zákonitosti v prípade hemofílie typu A alebo B, teda u 1. skupiny (ochorenia viazané na ženský X chromozóm). Oba tieto typy sa vyskytujú v populácii 1 na 10 000 narodených chlapcov, či už vznikli jedným alebo druhým genetickým mechanizmom.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE