Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2017-006620

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2017-006620 dňa 19.01.2017, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

R.I.P. - doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc.

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu.

Celá rodina hemofilikov na Slovensku na takéhoto vzácneho človeka, akým bola doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc., nikdy nezabudne a ostane navždy v ich srdciach a spomienkach. 

Sme jej nesmierne vďační za jej celoživotnú prácu pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením na Slovensku.

XVII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XVII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2018. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2018 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi

Slovenské hemofilické združenie
v spolupráci s Národným hemofilickým centrom a spoločnosťou Shire

Vás srdečne pozýva na

IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

Syndikovať obsah