XIX. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIX. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2019

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2017-006620

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2017-006620 dňa 19.01.2017, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

R.I.P. - doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc.

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu.

Celá rodina hemofilikov na Slovensku na takéhoto vzácneho človeka, akým bola doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc., nikdy nezabudne a ostane navždy v ich srdciach a spomienkach. 

Sme jej nesmierne vďační za jej celoživotnú prácu pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením na Slovensku.

Syndikovať obsah