Darček pre XXX. letný rehabilitačno - rekondičný pobyt dospelých hemofilikov

Máme nový , ktorý nám darovala spoločnosť 

INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PROTI INFEKCII COVID-19 PRI HEMOFÍLII A INÝCH VRODENÝCH KRVÁCAVÝCH OCHORENIACH

INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PROTI INFEKCII COVID-19 PRI HEMOFÍLII A INÝCH VRODENÝCH KRVÁCAVÝCH OCHORENIACH

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.1 a MUDr. Martin Sedmina2
1Národné hemofilické centrum KHaT LFUK UNB Bratislava a 2Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia

XXI. spoločenské stretnutie - ZRUŠENÉ

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku a opatrenia pre zastavenie šírenia epidémie COVID-19, sa Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia rozhodol zrušiť XXI. SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE členov Slovenského hemofilického združenia, ktoré sa malo konať dňa 13.2.2021.

Republikový výbor SHZ

PF´2021

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2019-004700

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2019-004700 dňa 16.01.2019 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah