Predbežná správa verejnej zbierky pod číslom zbierky 000-2021-006832

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

XIII. Hemofilické dni

XIII. Hemofilické dni budú prezenčne

Vážení priatelia,

po 2 rokoch bez prezenčnej účasti (1x úplne zrušené, 1x iba online) sa vracia najdôležitejšia medicínsko-pacientska konferencia o hemofílii opäť do prezenčnej podoby. Bude sa konať v dátume 28.- 29.4.2022 v hoteli Lindner Gallery Central v Bratislave.

Ak máte záujem sa zúčastniť prosím kontaktujte shz@shz.sk.

Dôležité informácie / Important information / Важлива інформація

Dôležité informácie / Important information / Важлива інформація

Po slovensky / In english / Українською мовою

Slovenské hemofilické združenie je pripravené pomôcť / Slovak hemophilia society is ready to help / Словацька спілка гемофілії готова допомагати.

-------------------

PF´2022

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2020-005021

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2020-005021 dňa 17.01.2020 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah