SHZ plus n. o.

SHZ plus n.o. vzniklo koncom roka 2007 s cieľom skvalitnenia a rozšírenia činnosti pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením.

Jedným z hlavných cieľov neziskovej organizácie je zlepšiť rehabilitáciu u osôb s vrodeným krvácavým ochorením vybudovaním a prevádzkovaním Rehabilitačného centra v Turčianskych Tepliciach.

Prvým krokom pre splnenie tohto cieľa  bol vznik neziskovej organizácie, ktorá ako oprávnený subjekt by sa mohla uchádzať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov na vybudovanie takéhoto zariadenia, ktorý by poskytoval celoročné služby pre členov zakladateľa (Slovenského hemofilického združenia) s cieľom zlepšiť pohybovú schopnosť a zlepšiť fyzickú kondíciu týchto osôb. Voľné kapacity objektu je nezisková organizácia ochotná poskytnúť iným organizáciám podobného typu a zamerania, s ktorými už predbežne rokovala.

 

Názov, sídlo a zakladateľ SHZ plus n.o.

1.  Názov neziskovej organizácie:   SHZ plus n.o.
2.  Sídlo neziskovej organizácie:

Palárikova 34
052 01 Spišská Nová Ves

3.  Zakladateľ neziskovej organizácie:

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 22665226
DIČ: 2020799088
Reg. na MV SR pod č. VVS/1-900/90-63-5
Zastúpená Ing. Jaroslavom Janovcom, predsedom Slovenského hemofilického združenia

4.  IČO:  35582961
5.  DIČ: 2022489634

 

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia SHZ plus n.o. bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

a) presadzovanie zlepšenia liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia zdravotne a telesne postihnutej skupiny obyvateľstva,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
c) vykonávanie sociálnej prevencie, vybranej činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálneho poradenstva občanom bez úhrad,
d) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) ochranu ľudských práv a slobôd,
f)  spoluprácu a výmenu skúseností s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr,
g)  vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry zdravotne a telesne postihnutej skupiny obyvateľstva,
h) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
i) poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a to najmä zriaďovaním a prevádzkovaním chránených dielní a chránených pracovných miest, kúpou nehnuteľností, technologických zariadení a strojov určených na tieto účely,
j)  zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu hlavne pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
k)  vydávanie periodických a neperiodických publikácii pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
l) organizovanie rekondično – rehabilitačných táborov a pobytov pre zdravotne a telesne postihnutú skupinu obyvateľstva,
m)  organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí hlavne pre zdravotne a telesne postihnuté skupiny občanov,
n) prezentačnú a publikačnú činnosť,
o) vykonávanie ďalšej činnosti pre prospech zdravotne a telesne postihnutej skupiny občanov.

 

Orgány SHZ plus n.o.

Orgánmi SHZ plus n.o. sú:

a) Správna rada
b) Riaditeľ
c) Dozorná rada

Funkčné obdobie orgánov SHZ plus n.o. je štvorročné.

 

Zloženie orgánov SHZ plus n.o.

Správna rada:    
Ing. Vladimír Minčev
Peter Bíreš
Marián Trebichalský

Riaditeľ:
Ing. Jaroslav Janovec

Dozorná rada:   
Ing. Marek Gura
Jana Jánošíková - Budáčová
Terézia Zimulová