INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PROTI INFEKCII COVID-19 PRI HEMOFÍLII A INÝCH VRODENÝCH KRVÁCAVÝCH OCHORENIACH

INFORMÁCIA O OČKOVANÍ PROTI INFEKCII COVID-19 PRI HEMOFÍLII A INÝCH VRODENÝCH KRVÁCAVÝCH OCHORENIACH

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.1 a MUDr. Martin Sedmina2
1Národné hemofilické centrum KHaT LFUK UNB Bratislava a 2Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia

Milí priatelia, pacienti s vrodenými krvácavými ochoreniami,

pandémia ochorenia COVID-19 nie je stále pod kontrolou a očkovanie je jedinou účinnou metódou na dosiahnutie osobnej a kolektívnej imunity s cieľom spomaliť a zlikvidovať šírenie vírusu SARS CoV-2 v našej krajine. 

Vrodené krvácavé ochorenia nie sú žiadnou prekážkou pre očkovanie a popredné autority zaoberajúce sa hemofíliou a krvácavými chorobami sa v tom zhodujú. Očkovanie odporúča aj Svetová hemofilická federácia (WFH), Národné hemofilické centrum a Slovenské hemofilické združenie.

Vzhľadom na prebiehajúci program očkovania v SR odporúčame všetkým osobám s krvácavými chorobami  očkovanie absolvovať podľa harmonogramu určeného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Vakcinácia občanov Slovenskej republiky je plánovaná do 11 fáz.

Zaradenie občanov do jednotlivých fáz je kombináciou ich veku a v niektorých neskorších fázach aj pridružených ochorení. Zaradenie občanov do jednotlivých fáz však podlieha častým zmenám a tieto zmeny pozorne sledujeme. Medzi občanmi, ktorí môžu na základe svojho ochorenia podstúpiť vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 skôr ako by im to prislúchalo podľa veku sú aj pacienti s vrodenými krvácavými ochoreniami. Medzi týmito ochoreniami sú uvedené termíny „závažná porucha hemokoagulácie“ a „stredne závažná porucha hemokoagulácie“. Ktoré krvácavé ochorenia patria do jednotlivých skupín nebolo bližšie špecifikované. Národné hemofilické centrum v Bratislave, pod vedením prof. MUDr. Angeliky Bátorovej, PhD., hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor hematológia v spolupráci so Slovenským hemofilickým združením odporúča tieto termíny interpretovať nasledovne:

Závažná porucha hemokoagulácie osoby so závažnými poruchami hemokoagulácie t.j. hemofília A a B a ostatné vrodené krvácavé choroby s hladinou faktora 5 %, von Willebrandova choroba (vWCh) typ 3 a iné typy vWCh s hladinou vWF:RCof 10%.

Stredne závažná porucha hemokoagulácie – osoby so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie, t.j. všetky ostatné formy vrodených krvácavých ochorení, okrem tých uvedených ako „závažné“.

Pre aktuálne informácie ohľadom zaradenia týchto pacientov do vakcinačného programu je potrebné sledovať aktuálne informácie tu: https://korona.gov.sk/vakcinacia

Pri očkovaní sa očkovacia látka aplikuje do svalu tenkou ihlou.  Prípadnému vzniku hematómu, ktorý v žiadnom prípade nie je život ani zdravie ohrozujúci, možno zabrániť správnym postupom pri očkovaní.

ODPORÚČANÝ POSTUP

1. PRÍPRAVA NA OČKOVANIE:

 1. U pacientov s hemofíliou A a B a inými defektmi koagulačných faktorov, ktorí majú hladinu faktora 5% je pred očkovaním potrebné podanie koncentrátu príslušného koagulačného faktora.
 2. Príprava je potrebná aj u všetkých pacientov s vWCH typu 3, pri ostatných typoch len ak je hladina vWF:RCof 10%.
 3. Pacienti na domácej liečbe si 1-3 hodiny pred očkovaním podajú faktor v dávke cca 15-20 IU / kg hmotnosti a pacienti na profylaxii si podajú bežnú profylaktickú dávku.
 4. Pacientom, ktorí nie sú na domácej liečbe, podá 1 preventívnu dávku koncentrátu príslušná hematologická alebo detská ambulancia v deň očkovania.
 5. Ak nie je možné zrealizovať podanie koncentrátu v deň očkovania, je možné podať faktor aj 1 deň pred očkovaním,. ale v dávke 30-40 IU/kg hmotnosti.
 6. Otázku v dotazníku „Máte vážnu poruchu zrážanlivosti krvi (napr. vážna forma hemofílie)?“ kladne odpovedajú len osoby uvedené pod bodom a) a b), s poznámkou: „Preventívne podaný faktor“.
 7. Tento údaj bude zrejme potrebné (záleží na posúdení očkujúceho lekára) doložiť potvrdením od hematológa alebo sa preukázať preukazom o krvácavej chorobe, kde máte uvedené, že ste na domácej /profylaktickej liečbe.
 8. Ak ste na domácej liečbe, potvrdenie Vám hematológ môže poslať aj poštou alebo mailom, preto si ho žiadajte vopred a dostatočne včas telefonicky, alebo mailom.

2. TLAK NA MIESTO VPICHU

 1. Ihneď po očkovaní je potrebné silno stlačiť miesto vpichu a tlačiť najmenej 10-15 min.
 2. Po očkovaní  je bežná zvýšená citlivosť v mieste vpichu počas 1-2 dní.
 3. Hematóm po vpichu, ktorý pri správnom postupe nepredpokladáme, by sa prejavil opuchom, v takom prípade, ako aj pri akýchkoľvek neobvyklých ťažkostiach informujte svojho hematológa.

3. ZÁKLADNÝ PRINCÍP OČKOVANIA PACIENTOV S HEMOFÍLIOU A INÝM VRODENÝM
    KRVÁCAVÝM OCHORENÍM- uvádza obrázok č.1

Obrázok č.1     Algoritmus prípravy na očkovanie

Republikový výbor SHZ a Národné hemofilické centrum vyjadrujú plnú podporu očkovaniu pacientov s vrodeným krvácavým ochorením. V dnešnej situácii pandémie a ďalekosiahlych obmedzení v našich životoch už nie je priestor na váhanie o očkovaní.

Naopak, veríme, že očkovanie bude čo najskôr dostupné aj pre pacientov s vrodenými krvácavými ochoreniami a že vďaka nemu prekonáme toto neľahké obdobie a budeme čoskoro žiť životy ako predtým. 

Republikový výbor SHZ
Národné hemofilické centrum