Uč sa a získaj prácu v IBM

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím nám zaslala ponuku na jeden vzdelávací kurz, ktorý organizuje spoločnosť IBM pre možných uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti IBM ZADARMO. Kurz je zameraný na AJ, PC a komunikačné zručnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nrozp@nrozp.sk. IBM si vyberie potenciálnych záujemcov o zamestnanie do kurzu, vyškolí ich a potom posunie do výberu na niektoré z jej pozícií. Základnou požiadavkou je komunikačná znalosť AJ, užívateľská znalosť Excelu. Prihlásiť sa môžu aj zamestnaní alebo študujúci záujemcovia, ktorí majú záujem v budúcnosti pracovať v IBM. Kurz bude prebiehať v Bratislave v budove IBM (pri Poluse) vždy podvečer raz za týždeň. 

Viac informácií: 

Learn and get a job in IBM / Uč sa a získaj prácu v IBM 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v spolupráci so spoločnosťou IBM vyhlasuje nábor ľudí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho kurzu anglického jazyka zameraného na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce. 

Kurz je určený pre záujemcov o prácu v spoločnosti IBM. 
Pozostáva z tréningu anglického jazyka, ktorý bude prebiehať po 2 hod. týždenne od novembra 2011 do marca 2012. Začína sa vstupným testovaním. 
Po úspešnom ukončení vzdelávania postupujú absolventi do výberového procesu pre získanie práce v spoločnosti IBM (75% úspešnosť záverečného testu a min. 75% účasť na kurze). 
Absolventi získajú osvedčenie o ukončení vzdelávania v anglickom jazyku v spoločnosti IBM. 
Vzdelávanie je bezplatné a bude prebiehať v priestoroch spoločnosti IBM v Bratislave, účastníkom kurzu nebude preplácané cestovné ani iné náhrady. 


Prihlásiť sa môže občan so zdravotným postihnutím: 
- Čiže občan so zníženou pracovnou schopnosťou posúdený sociálnou poisťovňou, (občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou). 
- S ukončeným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním (ekonomického, humanitného alebo technického zamerania). 
So znalosťou anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni. 
PC zručnosti, najmä Excel na pokročilej úrovni. Ovládanie ďalších PC programov je potrebné bližšie špecifikovať. 


Ako sa prihlásiť? 

- Zaslaním štruktúrovaného životopisu v anglickom jazyku na adresu nrozp@nrozp.sk od 5. septembra 2011 do konca októbra 2011. 
- Do predmetu e-mailu napíšte svoje meno a priezvisko 
- Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o vzdelávanie budeme informovať iba tých, ktorí budú splňať podmienky pre zaradenie do kurzu (občania so zdravotným postihnutím, anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni) 
- Do životopisu nezabudnite pridať: 


Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v organizácií NROZP v SR. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa § 20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané. 

Ďalšie informácie o vzdelávacom kurze spoločnosti IBM 

Vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím pre možné uplatnenie sa na trhu práce realizované s spolupráci NROZP v SR a spoločnosťou IBM v roku 2011 je v poradí už štvrtým spoločne realizovaným projektom. Vďaka nemu sa podarilo úspešne umiestniť na trh práce niekoľko osôb so zdravotným postihnutím a to priamo v spoločnosti IBM, ale aj v iných spoločnostiach. Spoločnosť IBM oslovila NROZP v SR so záujmom podporiť vytváranie rovnosti príležitostí na trhu práce občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. 

Minulý rok sa do projektu prihlásilo viac ako 50 uchádzačov, z ktorých bolo vybraných 12 účastníkov. 

NROZP v SR osloví vhodných kandidátov telefonicky alebo e-mailom a pozve ich na osobný pohovor do spoločnosti IBM. Osobný pohovor bude zameraný na získanie prehľadu o úrovni znalostí anglického jazyka, komunikačných zručností a PC zručností uchádzača. 

Úspešní uchádzači budú zaradení do vzdelávacieho kurzu a po jeho ukončení na pracovné pohovory v spoločnosti IBM. 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Michaela Hirčková