Ako sa stať členom SHZ

 

Slovenské hemofilické združenie (ďalej SHZ) je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania. SHZ pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Ak súhlasíte so stanovami Slovenského hemofilického združenia a nie ste osoba, ktorá bola za posledné dva roky vylúčená zo SHZ za hrubé porušenie alebo sústavné porušovanie stanov SHZ, príp. za činnosť, ktorá poškodzovala dobré meno SHZ a osoba, ktorá vykonávala za posledné dva roky činnosť v rozpore s poslaním a cieľmi SHZ a poškodzujúce dobré meno SHZ, môžete sa stať členom Slovenského hemofilického združenia vyplnením nižšie uvedeného formulára a odoslaním na elektronickú adresu Slovenského hemofilického združenia.

Povinnosťou všetkých členov SHZ je riadiť sa a dodržiavať stanovy SHZ, normy, smernice a predpisy konštituované SHZ.

Prihláška za člena SHZ

V prípade, ak chcete prihlášku vypísať, vytlačiť a zaslať ju poštou na adresu Slovenského hemofilického združenia kliknite na prihlášku vo formáte dokumentu Microsoft Word, resp. vo formáte PDF.

 

  Prihláška za člena SHZ

  Prihláška za člena SHZ