Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia: hluchoslepých, chronicky, mentálne, psychicky, sluchovo, telesne, zrakovo, ale aj ďalších.

Vznikla 20. novembra 2003 v rámci projektu  Európskeho fóra zdravotného postihnutia financovaného Európskou úniou v súvislosti s prijatím nových 10 členských štátov do Európskej únie.

Členstvo organizácií v NROZP v SR je založené na vzájomnej spolupráci pri presadzovaní lepších životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Podmienky spolupráce členských organizácií sú bližšie špecifikované v stanovách NROZP v SR a v zmluve o súčinnosti.

NROZP v SR vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (Europen Disability Forum - EDF) a čestným členom Inclusion Scotland.

Slovenské hemofilické združenie je riadnou členskou organizáciou od jej samotného vzniku. Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec je členom predsedníctva a výkonného výboru NROZP v SR a aktívne sa zapája do jej činnosti.

Podrobnejšie sa o činnosti NROZP v SR dozviete na jej stránke: www.nrozp.sk.