Slovenská humanitná rada

Slovenská humanitná rada (SHR) pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

Slovenská humanitná rada na Slovensku

Je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje.

Slovenské hemofilické združenie je riadnou členskou organizáciou od jej samotného vzniku. Viceprezidentom Slovenskej humanitnej rady je člen SHZ Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc. a predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec je členom grantovej komisie.

Podrobnejšie sa o činnosti a aktivitách SHR dozviete na jej stránke: www.shr.sk.