Základné údaje

Slovenské hemofilické združenie (ďalej SHZ) je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania. SHZ pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Základné údaje o SHZ:

Názov: Slovenské hemofilické združenie
Skrátený názov: SHZ
Sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Pôsobnosť: Pôsobí a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Založené na dobu neurčitú.
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
IČO: 22665226
DIČ: 2020799088
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-63-6 na Ministerstve vnútra SR
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka - SK94 0200 0000 0000 3413 4592
Tel: 02/ 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454, 053/ 446 5154
Mobil: 0905 241 353
E-mail: shz@shz.sk