Prihláška - jesenný pobyt dospelých

 

Prihlasujem sa na   JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH - 2022

6. - 18.11.2022, penzión ANESIS, Turčianske Teplice

 (ulica a číslo domu)Profylaxia

(ak sa vás netýka, zadajte do políčok znak 0)

Informácie o platbe

Poplatok za pobyt v Rehabilitačnom tábore je nutné uhradiť na účet: VÚB číslo: SK94 0200 0000 0000 3413 4592. Do správy pre adresáta uveďte: TÁBOR JESEŇ + meno priezvisko. Poplatok prosíme uhradiť do 24.10.2022.

 

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa zaväzujete zúčastniť pobytu s nástupom uvedeným v prihláške (príchod aj odchod) a zaplatením poplatku za pobyt na účet SHZ do 24.10.2022.

V prípade, že nenastúpite v stanovenom čase, súhlasíte so storno poplatkom.

Storno poplatok predstavuje 100 % sumy účtovanej poskytovateľom ubytovania.

V prípade nezaplatenia poplatku za pobyt do 24.10.2022 bude SHZ považovať Vašu prihlášku za neplatnú. 

Storno poplatok môže Republikový výbor SHZ odpustiť za podmienok:

1. na základe potvrdenia vystaveného hematológom, ktoré poukazuje na nevhodný zdravotný stav, ktorý účastníkovi zabraňuje nastúpiť na pobyt,
2. po individuálnom posúdení, na základe žiadosti účastníka, ktorý na pobyt nenastúpil.

Ak vypočítaný a oznámený storno poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, nemáte nárok sa zúčastňovať ďalších aktivít SHZ určených pre členov SHZ, až do doby uhradenia storno poplatku.

V prípade požiadania organizátorom jesenného pobytu, súhlasíte s predložením lekárskej dokumentácie o type a závažnosti vrodeného krvácavého ochorenia.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov Slovenskému hemofilickému združeniu, so sídlom Antolská 11, 851 07 Bratislava.

Poskytnuté údaje môžu byť spracované a uchované za účelom činnosti združenia, ktoré zaisťuje pomoc ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktnej emailovej adresy, telefónneho čísla, čísla občianskeho preukazu, čísla preukazu ZŤP, resp. ZŤP/S, ochorenia, stupňa postihnutia, používaného koncentrátu, iného ochorenia.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas.

Súhlas udeľujem do konca roka 2022 a následných 10 rokov a som si vedomý(a), že súhlas je dobrovoľný a tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

 

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem na Jesenné stretnutie s odborníkmi.

Upozornenie: Prihláška je odoslaná vtedy ak sa Vám jej obsah vrátil na email uvedený v prihláške.

CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.
Vyplňte políčko správnou odpoveďou