Prihláška - letný detský tábor

 

Prihlasujem sa na   LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ - 2023

 

(ulica a číslo domu)

Profylaxia

Profylaxiu si podávam (ak sa vás netýka, zadajte do políčok znak 0):

Údaje o rodičoch

Informácie o platbe

Poplatok za pobyt v Rehabilitačnom tábore je nutné uhradiť na účet: VÚB. IBAN: SK94 0200 0000 0000 3413 4592. Do správy pre adresáta uveďte: Deti 2023 meno priezvisko. Poplatok prosíme uhradiť do 15.06.2023.

 

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa zaväzujete zúčastniť pobytu s nástupom uvedeným v prihláške (príchod aj odchod) a zaplatením poplatku za pobyt na účet SHZ do 15.6.2023.

V prípade, že nenastúpite v stanovenom čase, súhlasíte so storno poplatkom.

Storno poplatok predstavuje 100 % sumy účtovanej poskytovateľom ubytovania.

V prípade nezaplatenia poplatku za pobyt do 15.6.2023 bude SHZ považovať Vašu prihlášku za neplatnú. 

Storno poplatok môže Republikový výbor SHZ odpustiť za podmienok:

1. na základe potvrdenia vystaveného hematológom, ktoré poukazuje na nevhodný zdravotný stav, ktorý účastníkovi zabraňuje nastúpiť na pobyt,
2. po individuálnom posúdení, na základe žiadosti účastníka, ktorý na pobyt nenastúpil.

Ak vypočítaný a oznámený storno poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, nemáte nárok sa zúčastňovať ďalších aktivít SHZ určených pre členov SHZ, až do doby uhradenia storno poplatku.

V prípade požiadania organizátorom letného pobytu, súhlasíte s predložením lekárskej dokumentácie o type a závažnosti vrodeného krvácavého ochorenia.

Odoslaním prihlášky prihlásený, resp. jeho zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov svojich a dieťaťa v informačných systémoch SHZ.

 

 

Upozornenie: Prihláška je odoslaná vtedy ak sa Vám jej obsah vrátil na email uvedený v prihláške.

CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.
Vyplňte políčko správnou odpoveďou