Predbežná správa verejnej zbierky 000-2020-005021

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020; výška príspevku ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 9. marca 2020 do 22. marca 2020.

 

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 9. marca 2020 do 22. marca 2020 - uvedený spôsob nebol využitý kvôli núdzovému stavu a pandémii.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním na osobitný účet zbierky 25,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS 218,88 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek 54,93 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:     298,81 €