Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2019-004700

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2019-004700 dňa 16.01.2019 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 1,92 eura (96%) z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 11. marca 2019 do 24. marca 2019.

Čistý výnos bol v plnej výške použitý na realizáciu rekondično-rehabilitačného pobytu pre detských hemofilikov v roku 2020, čím sa pokryli z časti náklady na realizáciu tohto projektu.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním na osobitný účet zbierky: 100,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS: 53,76 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 1 188,81 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek: 5 959,05 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu: 7 301,62 €

 

Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky:

Za letáky pre zbierku: 418,39 €
Celková suma poplatkov: 189,76 €
Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky spolu: 608,15 €


 

Čistý výnos verejnej zbierky:

Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:  7 301,62 €
Náklady spojené s vedením účtu a prípravou zbierky spolu: - 608,15 €
Čistý výnos verejnej zbierky spolu: 6 693,47 €

 

Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky:

Za ubytovanie a stravu - rehabilitačný pobyt detských hemofilikov
- refundácia časti nákladov:
6 700,00 €
Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky spolu: 6 700,00 €

 

Zostatok:

Čistý výnos verejnej zbierky spolu:  6 693,47 €
Použité finančné prostriedky spolu: - 6 700,00 €
Zostatok z čistého výnosu spolu:​ - 6,53 €

 

Uvedený zostatok z čistého výnosu v zápornej hodnote deklaruje, že všetky finančné prostriedky zo zbierky boli použité na realizáciu rehabilitačného pobytu organizovaného v roku 2020.