Pozvánka - Valné zhromaždenie SHZ

V mene Republikového výboru Slovenského hemofilického združenia Vás pozývam na zasadnutie Valného zhromaždenia SHZ, ktoré sa bude konať v závere XXVI. letného detského rehabilitačného tábora a rehabilitačno – rekondičného pobytu pre dospelých a XVII. rehabilitačno-vzdelávacieho pobytu pre deti s vrodeným krvácavým ochorením do 6 rokov s rodičom

Miesto konania:  Hotel LESNÍK, Kuzmányho 18, Turčianske Teplice (http://www.hotellesnik.lesy.sk)

Deň a čas konania:  sobota:  12.08.2017,   o 9,00 hod.

Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti SHZ od posledného Valného zhromaždenia SHZ
4. Správa o hospodárení za rok 2016
5. Schválenie účtovnej závierky 2016
6. Rehabilitačné tábory a rekondičné pobyty SHZ
7. Voľby členov RK SHZ, predsedu, podpredsedu a tajomníka RepV SHZ
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

JEDNOU Z POVINNOSTÍ ČLENA SHZ JE ZÚČASTŇOVAŤ SA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SHZ.

PRE ZÁVAŽNOSŤ PREROKOVANIA DÔLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ NA NASLEDUJÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE JE ÚČASŤ KAŽDÉHO ČLENA NUTNÁ !!!

Na Vašu účasť sa teší

Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

 

PrílohaVeľkosť
Rokovaci_poriadok_SHZ-2017-04.pdf46.07 KB
Organizacny_poriadok_SHZ-2017-04.pdf69.94 KB