Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2015-004635

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2015-004635 dňa 26.01.2015, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2015 do 31. decembra 2015 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 15. februára 2015 do 31. decembra 2015,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2015 do 31. decembra 2015; príspevkom z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 1,92 eura z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2015 do 31. decembra 2015,
  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 16. marca 2015 do 29. marca 2015.

Čistý výnos bol v plnej výške použitý na realizáciu rekondično-rehabilitačného pobytu pre detských hemofilikov v roku 2016, čím sa pokryli z časti náklady na realizáciu tohto projektu.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky: 0,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS: 178,56 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 246,73 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek: 4 809,64 €
Úroky z vedenia účtu: 0,48 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu: 5 235,41 €

 

Náklady spojené s vedením účtu:

Celková suma poplatkov: 107,96 €
Náklady spojené s vedením účtu spolu: 107,96 €

 

Náklady spojené so zbierkou:

Výroba letákov: 633,60 €
Náklady spojené so zbierkou spolu: 633,60 €

 

Čistý výnos verejnej zbierky:

Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:  5 235,41 €
Náklady spojené s vedením účtu spolu: - 107,96 €
Náklady spojené so zbierkou spolu: - 633,60 €
Čistý výnos verejnej zbierky spolu: 4 493,85 €

 

Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky:

Za ubytovanie a stravu - rehabilitačný pobyt detských hemofilikov
- refundácia časti nákladov:
4 538,79 €
Použité finančné prostriedky z verejnej zbierky spolu: 4 538,79 €

 

Zostatok:

Čistý výnos verejnej zbierky spolu:  4 493,85 €
Použité finančné prostriedky spolu: - 4 538,79 €
Zostatok z čistého výnosu spolu:​ - 44,94 €

 

Uvedený zostatok z čistého výnosu v zápornej hodnote deklaruje, že všetky finančné prostriedky zo zbierky boli použité na realizáciu rehabilitačných pobytov organizovaných v roku 2016.