Stanovy SHZ

Stanovy SHZ platné od 08/2016 sú v priloženom PDF súbore na konci tejto stránky alebo si ich priamo môžete prečítať:

 

STANOVY platné do 08/2016

SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA

 

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

1. Názov občianskeho združenia je Slovenské hemofilické združenie. Oficiálna skratka názvu je SHZ.
2. Sídlom združenia je Klinika hematológie a transfuziológie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava.

Článok 2.

Slovenské hemofilické združenie (ďalej SHZ) je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.

SHZ pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Článok 3.

1. Názov: Slovenské hemofilické združenie
2. Skrátený názov: SHZ
3. Sídlo: Bratislava
4. Pôsobnosť: Pôsobí a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky.
  Založená na dobu neurčitú.
5. Právna forma:  Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

          

II. časť

POSLANIE A HLAVNÉ SMERY ČINNOSTI

Článok 1.

Poslaním SHZ je hlavne hájiť záujmy a potreby občanov s VKCH na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že:

a) presadzuje zlepšenie liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia pacientov,
b) dbá v rámci svojich možností, aby liečba osôb s VKCH bola bezpečná, kvalitná a v dostatočnom množstve,
c) sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s VKCH,
d)   v spolupráci s odborníkmi zaisťuje zdravotnícku osvetu,
e)  spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr,
f)  vykonáva sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) občanom bez úhrad,
g) vykonáva sociálnu rehabilitáciu a poskytuje sociálne služby, sociálnu starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby a ďalšie služby pre občanov so zdravotným postihnutím na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu v zmysle platných právnych predpisov,
h) vykonáva programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
i) organizuje rekondičné, rehabilitačné a integračné pobyty pre občanov so zdravotným postihnutím,
j) iniciuje zriaďovanie chránených pracovísk, chránených dielní, chráneného bývania, zariadení podporovaného bývania, denných stacionárov, rehabilitačných stredísk a podobných sociálnych zariadení a služieb pre občanov so zdravotným postihnutím. S týmto zameraním zriaďuje aj vlastné zariadenia,
k) spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí,
l) vyvíja ďalšiu činnosť v záujme členov,
m)  vydáva pre členov informačného spravodajcu,
n)   propaguje darcovstvo krvi.

    

III. časť

ČLENSTVO

Článok 1.

Vznik členstva

1.  Členom SHZ sa môže stať  - každý občan s VKCH
  - rodič dieťaťa s VKCH
  - iný rodinný príslušník, priateľ a priaznivec osôb s VKCH
  - lekár, či pracovník na úseku starostlivosti o osoby s VKCH,

       ak sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SHZ a súhlasí s jeho stanovami.

2.  Členom sa nemôže stať osoba - ktorá bola za posledné dva roky vylúčená zo SHZ za hrubé porušenie alebo sústavné porušovanie stanov SHZ, príp. za činnosť, ktorá poškodzovala dobré meno SHZ,
  - ktorá vykonávala za posledné dva roky činnosť v rozpore s poslaním a cieľmi SHZ a poškodzujúce dobré meno SHZ.

3.  Členstvo vzniká na základe vlastnej vôle o vstup do SHZ vyplnením prihlášky.

4.  V sporných prípadoch členstvo schvaľuje Republikový výbor SHZ.

 

Článok 2.

Zánik členstva

1.  Členstvo v SHZ môže zaniknúť:

  a) rozhodnutím člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SHZ Republikovému výboru SHZ,
  b)  úmrtím člena,
  c)  vylúčením člena – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rozšíreného výboru SHZ o vylúčení.
  Dôvodom pre vylúčenie zo SHZ môže byť:  - hrubé, alebo sústavné porušenie stanov SHZ,
    - dvojročné neplatenie členského príspevku,
    - činnosť, ktorá poškodzuje dobré meno SHZ.
2. Zánikom členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky medzi členom a SHZ a ďalej sa pokračuje podľa občianskeho zákonníka a platných právnych predpisov SR.


IV. časť

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Článok 1.

Práva členov

Každý člen má právo:

1.  zúčastňovať sa a podieľať na činnosti, rozhodovaní a rozvoji SHZ podľa svojich schopností a možností,
2.  predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti SHZ,
3. voliť a byť volený do orgánov SHZ všetkých stupňov po dovŕšení 18. roku,
4. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SHZ a vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom,
5.  využívať výhody, ktoré SHZ členom poskytuje,
6.  žiadať SHZ o pomoc pri presadzovaní svojich požiadaviek v oblasti sociálnej, zdravotnej i spoločenskej.

Článok 2.

Povinnosti členov

Člen SHZ je povinný:

1.  konať v súlade s poslaním a cieľmi SHZ,
2. dodržiavať stanovy a interné predpisy SHZ,
3. zúčastňovať sa zasadnutí tých orgánov a komisií, ktorých je členom,
4. aktívne sa podieľať podľa svojich možností na skvalitňovaní činnosti SHZ,
5.  platiť členské príspevky,
6.  dodržiavať platné uznesenia SHZ.

V. časť

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 1.

SHZ, má svoje orgány budované na územnom princípe. Všetky orgány SHZ sú volené zdola nahor a v ich práci sa uplatňujú zásady kolektívneho rozhodovania pri zachovaní zodpovednosti jednotlivca.

Článok 2.

Organizačná štruktúra SHZ je nasledovná:  - a) Valné zhromaždenie SHZ (ďalej len VZ SHZ)
  - b) Republikový výbor SHZ (ďalej len RepV SHZ)
  - c) Revízna komisia SHZ (ďalej len RK SHZ)
  - d) Rozšírený výbor SHZ (ďalej len RV SHZ)
  - e) Regionálne skupiny SHZ (ďalej len RegS SHZ)

Poradným orgánom SHZ sú Odborné sekcie SHZ.

Článok 3.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHZ

1. VZ SHZ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom SHZ. Zúčastňujú sa ho všetci členovia SHZ.
2. VZ SHZ zvoláva RepV SHZ jedenkrát za rok.
3.  Mimoriadne VZ SHZ zvoláva RepV SHZ na žiadosť dvoch tretín členov RV SHZ, alebo z rozhodnutia RepV SHZ, alebo RK SHZ.
4. Valné zhromaždenie SHZ prerokováva a schvaľuje:
  a) správu RepV SHZ o činnosti a hospodárení SHZ od posledného VZ SHZ a správu RK SHZ,
  b)  stanovy SHZ a ich zmeny,
  c) vytyčuje hlavné úlohy SHZ a rozpočet na ďalšie obdobie,
5. VZ SHZ volí a odvoláva:
  a) členov Republikového výboru SHZ,
  b) predsedu RepV SHZ, podpredsedu RepV SHZ a tajomníka RepV SHZ,
  c) členov Revíznej komisie SHZ.
6. Volebné obdobie je štvorročné.
7. VZ SHZ rozhoduje o zániku SHZ, prípadnom následníctve, spôsobe delenia majetku, vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

Článok 4.

REPUBLIKOVÝ VÝBOR SHZ

1. RepV SHZ riadi a zabezpečuje činnosť SHZ medzi Valnými zhromaždeniami SHZ.
2. RepV SHZ je päťčlenný, volený na úrovni RegS SHZ. Každá RegS SHZ si volí jedného člena, pričom RegS SHZ s najväčším počtom členov si volí dvoch.
3. Pracuje v zložení predseda, podpredseda, tajomník a 2-ja členovia. Predsedu, podpredsedu a tajomníka RepV SHZ volí VZ SHZ.
4.  Členstvo v RepV SHZ je nezlučiteľné s výkonom funkcie v RK SHZ.
5. V prípade odstúpenia člena RepV SHZ nahrádza ho náhradník z tej RegS SHZ, ktorú odstupujúci člen zastupoval. V prípade odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) podpredsedu alebo tajomníka RepV SHZ predseda RepV SHZ poverí niektorého z členov RepV SHZ vykonávaním funkcie do najbližšieho VZ SHZ. V prípade odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) predsedu RepV SHZ preberá právomoci a zodpovednosť funkcie predsedu RepV SHZ do najbližšieho VZ SHZ člen RepV SHZ, ktorého poverí RepV SHZ.
6. RepV SHZ je volený na obdobie štyroch rokov.
7. RepV SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda RepV SHZ, alebo iný člen RepV SHZ poverený RepV SHZ.
8. Štatutárnymi zástupcami SHZ sú predseda RepV SHZ, podpredseda RepV SHZ a tajomník RepV SHZ.

Článok 5.

REVÍZNA KOMISIA SHZ

1. RK SHZ vykonáva revíznu činnosť v rámci SHZ, s dôrazom na kontrolu a dodržiavanie hospodárskej a finančnej disciplíny SHZ a využívania majetku SHZ v kontexte napĺňania cieľov a poslania SHZ.
2. RK SHZ má troch členov.
3.  RK SHZ je volená VZ SHZ na dobu štyroch rokov. Kandidátku predkladá RV SHZ. Predseda je volený spomedzi členov RK SHZ.
4. RK SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie jej predseda alebo iný člen RK SHZ poverený RK SHZ.
5. RK SHZ pracuje podľa všeobecne platných právnych noriem.
6. RK SHZ má právo nahliadnuť do ekonomickej agendy SHZ a vyžiadať si od jednotlivých organizačných štruktúr SHZ všetky potrebné doklady pre výkon svojej činnosti.
7.  RK SHZ zodpovedá za svoju činnosť VZ SHZ, ktorému predkladá správu o svojej činnosti a zisteniach. Priebežne informuje o svojej činnosti RepV SHZ. V prípade potreby požaduje nápravu daného stavu, alebo odstránenie zistených nedostatkov.
8.  RK SHZ má možnosť zvolať mimoriadne VZ SHZ.

Článok 6.

ROZŠÍRENÝ VÝBOR SHZ

1. RV SHZ pozostáva z RepV SHZ, predsedov a podpredsedov RegS SHZ, predsedov Odborných sekcií SHZ a predsedu RK SHZ. Podľa potreby sú prizývaní ďalší členovia SHZ alebo hostia.
2. RV SHZ sa schádza minimálne dvakrát za rok.
3. RV SHZ schvaľuje Organizačný poriadok SHZ, Rokovací poriadok SHZ a iné dôležité dokumenty a predpisy týkajúce sa SHZ, ich zmeny a doplnky.

Článok 7.

REGIONÁLNE SKUPINY SHZ

1. SHZ má štyri RegS SHZ: - Západoslovenská
    - Bratislavská
    - Stredoslovenská
    - Východoslovenská
2. RegS SHZ schádzajú sa podľa potreby a volia si svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára.
3. Každá RegS SHZ si volí jedného člena (a jedného náhradníka) do RepV SHZ na obdobie štyroch rokov, pričom RegS SHZ s najväčším počtom členov si volí dvoch členov (a dvoch náhradníkov).

Článok 8.

ODBORNÉ SEKCIE SHZ

1. Odborné sekcie SHZ sú poradným orgánom Republikového výboru SHZ.
2. V rokovaniach zastupuje Odbornú sekciu SHZ predseda sekcie, prípadne iný člen sekcie poverený jej predsedom.
3. Členov jednotlivých sekcií a ich predsedu volí RV SHZ. Kandidátku predkladá RepV SHZ.

 

VI. časť

FINANČNÉ PROSTRIEDKY A MAJETOK SHZ

Článok 1.

1. Majetok SHZ slúži ku krytiu potrieb spojených s jeho činnosťou. Je v spoločnom vlastníctve celej organizácie.
2. Majetok SHZ tvoria finančné a hmotné prostriedky získané:
  a) z členských príspevkov členov SHZ, ktorých výšku určí RV SHZ,
  b)  z dotácií, príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky a zahraničia,
  c) z výnosov z majetku,
  d) z výnosov z lotérií a iných povolených hier,
  e) z výnosov z povolených verejných zbierok,
  f) z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí,
  g) z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a miest a z účelových fondov,
  h) z výnosov z iných poskytovaných služieb.

Článok 2.

Členovia SHZ a jeho orgány majú povinnosť zaobchádzať so spoločným majetkom hospodárne, využívať ho podľa určeného účelu a starať sa o jeho riadnu a včasnú ochranu.

Článok 3.

Hospodárenie SHZ s finančnými prostriedkami a majetkom sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi pre neziskové organizácie.

 

VII. časť

ZÁNIK SHZ

Článok 1.

SHZ zaniká, ak o tom rozhodne najvyšší orgán, Valné zhromaždenie SHZ, nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Článok 2.

Pri zániku SHZ sa vykonáva majetkové vysporiadanie. V prípade potreby a zostatku majetku likvidáciu vykonáva likvidačná skupina ustanovená Valným zhromaždením SHZ. Po skončení likvidácie oznámi predseda likvidačnej skupiny zánik SHZ Ministerstvu vnútra SR.

 

VIII. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

Štatutárnym zástupcom s právom podpisu pri právnom úkone za SHZ je predseda Republikového výboru SHZ, podpredseda RepV SHZ a tajomník RepV SHZ.

Článok 2.

Právo výkladu stanov prináleží Rozšírenému výboru SHZ.

Článok 3.

Spory medzi orgánmi alebo členmi rieši príslušný vyšší orgán SHZ.
Odvolať sa možno až po Rozšírený výbor SHZ, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.

Článok 4.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením na Valnom zhromaždení SHZ v Turčianskych Tepliciach 10. apríla 2010 a zároveň sa ruší platnosť predchádzajúcich Stanov SHZ pod číslom VVS/1-900/90-63-4.

 

Stanovy zaregistrované na MV SR dňa 21.04.2010, pod číslom VVS/1-900/90-63-5 .

 

PrílohaVeľkosť
Stanovy_SHZ_2016.pdf49.77 KB